Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Warunki wpisu oraz zasady prowadzenia listy biegłych skarbowych uregulowane zostały w przepisie art. 67c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1201).

  Art. 67c. § 1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:

  1)   korzysta w pełni z praw publicznych;

  2)   posiada:

  a) dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,

  b) opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.

  § 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby administracji skarbowej.

  § 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:

  1)   kopię dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2;

  2)   informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega;

  3)   dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność;

  4)   opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.

  § 4. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie.

  § 5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.

  § 6. W prowadzonej przez izbę administracji skarbowej liście biegłych skarbowych uwzględnia się:

  1)   imię i nazwisko biegłego skarbowego i jego adres zamieszkania;

  2)   zakres przyznanych uprawnień;

  3)   termin wpisania na listę;

  4)   wzór uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbowego.

  § 7. Lista biegłych skarbowych jest prowadzona według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dostosowanego do techniki informatycznej.

  § 8. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby administracji skarbowej.

  § 9. W styczniu każdego roku izba administracji skarbowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych listę biegłych skarbowych, a także zawiadamia niezwłocznie o każdym przypadku wpisania lub wykreślenia z listy biegłego skarbowego.

  § 10. Skreślenie z listy biegłych skarbowych następuje:

  1)   na własną prośbę;

  2)   w przypadku:

   a) pozbawienia praw publicznych lub utraty innych warunków do pełnienia tej funkcji albo stwierdzenia, że z chwilą dokonania wpisu na listę biegły skarbowy warunkom tym nie odpowiadał i nadal nie odpowiada,

   b) śmierci biegłego skarbowego,

   c) stwierdzenia nienależytego wykonywania funkcji biegłego skarbowego.

  § 11. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej w sprawie skreślenia biegłego skarbowego z listy biegłych skarbowych przysługuje zażalenie.

  § 12. Biegły skarbowy może odmówić dokonania szacunku wartości majątku zobowiązanego znajdującego się na terenie działania izby administracji skarbowej, na listę której został wpisany, tylko z ważnych przyczyn.

  § 13. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby administracji skarbowej, na listę której został wpisany.

  § 14. Biegły skarbowy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić izbę administracji skarbowej o:

  1)   każdej zmianie swojego adresu;

  2)   zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego skarbowego  przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

  § 15. Biegłemu skarbowemu za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego przysługuje wynagrodzenie zgodne z zakresem wykonanej pracy w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. Określając wysokość wynagrodzenia, minister uwzględnia rodzaj i czas pracy oraz wysokość poniesionych przez biegłego skarbowego wydatków związanych z oszacowaniem wartości ruchomości lub prawa majątkowego.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 15:02 Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2018 10:42
  Autor: Mirosława Torenc Osoba publikująca: Mirosława Torenc Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian