Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  REJESTRY I ARCHIWA

  W Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1.Rejestr biegłych skarbowych.

  Rejestr biegłych skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie prowadzi komórka egzekucji administracyjnej. Rejestr udostępniany jest na prośbę zainteresowanego podmiotu w siedzibie Izby Administracji Skarbowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

  2.Rejestr pism i spraw.

  Wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne.

  3.Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA.

  4.Rejestr skarg i wniosków.

  5.Archiwum zakładowe wraz z magazynami w poszczególnych urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i oddziałach celnych.

  Prowadzenie archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie należy do zakresu działania komórki. Archiwum prowadzone jest w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przez wyznaczonego pracownika, który dokonuje udostępnienia przechowywanej dokumentacji na wniosek zainteresowanego podmiotu za zgodą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

   

  Prowadzenie rejestrów i archiwum w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie regulują:

  1.Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Dz.U.2016.1506 j.t.).

  2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych

  3.Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach

  4.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz.1167 j.t.).

  5.Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).

  6.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 j.t. ze zm.).

  7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692 ze zm.).

  8.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016 poz.1047 j.t.).

  9.Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 poz. 599 j.t.).

  10.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 poz. 201 j.t.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.02.2017 Data publikacji: 14.02.2017 09:35 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 17:41
  Autor: Katarzyna Cwalina Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian