«Powrót

Informacja dla podmiotów organizujących loterie fantowe lub gry bingo fantowe

Informacja dla podmiotów organizujących loterie fantowe lub gry bingo fantowe

Informacja dla podmiotów organizujących loterie fantowe lub gry bingo fantowe

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH LOTERIE FANTOWE LUB GRY BINGO FANTOWE Z OGRANICZONĄ PULĄ WYGRANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 LUB 1B USTAWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2009 R. O GRACH HAZARDOWYCH.

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, informuje organizatorów loterii fantowych lub gry bingo fantowe, których wartość puli wygranych nie przekracza tzw. kwoty bazowej, iż w 2018 r. kwota ta wynosi 4 474,00 zł.

Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, tj. 4 474,00 zł, mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, po dokonaniu ich zgłoszenia do właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszeń należy dokonać do:

  • Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu, ul. Warszawska 129a, 82-300 Elbląg, tel. (55) 236-54-01, fax. (55) 236-54-06

powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg

  • Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, ul. Składowa 5, 10-421 Olsztyn, tel. (89) 538-74-00, faks (89) 538-74-59

powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn

Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry.

Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wypłaconej stawki. Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30% łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.

***

Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty (w 2018 r. – 67 110,00 zł), mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego, również po dokonaniu ich zgłoszenia.

Jednak łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej (w 2018 r. – 134 220,00 zł).

***

W grze bingo fantowe mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

Dodatkowo podkreślić należy, iż najważniejszym wyróżnikiem loterii fantowych lub gry bingo fantowe jest to, że całość dochodu z ich organizacji musi być przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny.

Bardzo istotny jest również obowiązek zabezpieczenia losów lub innych dowodów udziału w grze oraz kartonów do gry bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

Organizowanie loterii fantowych o wartości puli wygranych większej lub równej kwocie 4 474,00 zł (dla organizacji pożytku publicznego limit wynosi 67 110,00 zł) wymaga uzyskania zezwolenia właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

***

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 165),
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz.U. poz. 438),
  3. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w drugim kwartale 2017 r. (Dz.Urz.GUS z 2017 r., poz. 32),
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz.Urz. MRiF z 2017 r., poz. 42).

Więcej informacji na temat zasad urządzania „małych" loterii fantowych i gry bingo fantowe na stronie: www.finanse.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie). 

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z Krajową Informacją Skarbową:

  • tel: 22 330 03 30 (z tel. komórkowych); 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00
  • e-mail: kis@sl.mofnet.gov.pl

Ponadto istnieje możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej - informacje na temat procedury jej otrzymania można znaleźć na stronie: www.kis.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).