Składanie skarg i wniosków

  Składanie skarg i wniosków

  Składanie skarg i wniosków

  Rozpatrywanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


  Skargi i wnioski można wnosić:

  • bezpośrednio w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przy ul.Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania (7.15–15.15), na sali obsługi podatnika (parter) lub w sekretariacie. 
  • drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. 
  • faksem pod nr tel. fax: (89) 534 32 20,
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: is@wm.mofnet.gov.pl,
  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: Skrzynka podawcza Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Skargi i wnioski można również składać w każdej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej podległej organizacyjnie Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie w godzinach urzędowania, wg zasad ich składania przewidzianych dla danej jednostki.
  Skargi oraz wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  W przypadku ustnego wniesienia skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
   

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

  Dyrektor Izby Skarbowej przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, po uprzednim uzgodnieniu terminu. W każdy poniedziałek, poza godzinami pracy Izby tj. od 15.15 do 16.15 dyżur pełni wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

   

  Petycje

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

  Petycję można:

  1. Przesłać listownie, na adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn;
  2. Przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej:ePUAP. Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.;
  3. Przesłać elektronicznie na adres: is@wm.mofnet.gov.pl;
  4. Złożyć osobiście w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w dni robocze w godz. 7.15-15.15, adres: Izba Skarbowa w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn.

  Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Petycje wpływające do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w 2017 r.:

   

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 16:23 Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2017 11:52
  Autor: Mirosława Torenc Osoba publikująca: Mirosława Torenc Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian