INFORMACJA z dnia 29 października 2019 roku o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej


30.10.2019 13:58

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Status: Zakończony

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: 2801-IZK2.110.9.2019
Tytuł: INFORMACJA z dnia 29 października 2019 roku o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej
Data publikacji: 30.10.2019 13:58
Termin składania ofert: 26.11.2019 23:59

Opis

INFORMACJA

z dnia 29 października 2019 roku

o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej

art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 768  ze zm.)

 

Dyrektor

Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

poszukuje kandydatów do pełnienia służby w  Służbie Celno-Skarbowej

w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie – Warmińsko Mazurski Urząd

Celno-Skarbowy w Olsztynie

 

łączna liczba wolnych stanowisk służbowych –  40 etatów

(istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych stanowisk w przypadku powstania wakatu
w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy)

 

na stanowisko:  młodszego specjalisty Służby Celno - Skarbowej

kategoria stanowisk:  stanowiska specjalistyczne

 

miejsce pełnienia służby: 

Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie:

-        Dział Dochodzeniowo-Śledczy – 7 etatów,

-        Dział Realizacji i Służby Dyżurnej – 1 etat,

-        Oddział Celny w Olsztynie – 1 etat,

-        Oddział Celny w Iławie – 1 etat,

-        Oddziała Celny w Bezledach – 8 etatów,

-        Oddział Celny w Gołdapi – 3 etaty,

-        Oddział Celny w Gronowie – 8 etatów,

-        Oddział Celny w Grzechotkach – 11 etatów.

 

Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno - Skarbowej:

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 768  ze zm.) funkcjonariuszem służby Celno-Skarbowej może być osoba:

1)    będąca obywatelem polskim;

2)    korzystająca z pełni praw publicznych;

3)    która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

5)    ciesząca się nieposzlakowaną opinią;

6)    której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

 

Jednocześnie na podstawie art. 144 ustawy dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 768 ze zm.) w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.),  ani nie była ich współpracownikiem.

Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (Dz.U. z 2017 r., poz. 423).

 

I.    Zakres głównych zadań służbowych wykonywanych na stanowisku:

Do zadań Działu Dochodzeniowo-Śledczego należy, w szczególności:

1)  prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

2)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń określonych w:

a)    art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

b)    art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c)    art. 183 § 2 i 4-6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 Kodeksu karnego,

d)    art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

e)    art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,

f)     art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

g)    art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych,

h)    art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

i)      art. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

j)      art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

k)    art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych,

l)      art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych,

oraz zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom, a także ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową,

3)  prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie określonym w art. 258, art. 270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 § 1 kodeksu karnego;

4)  prowadzenie dochodzeń w sprawach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.);

5)    wnoszenie do sądów aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

6)    występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia;

7)    występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

8)    wnoszenie do sądów środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia;

9)    wnoszenie do sądów wniosków o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

10)  współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami;

11)   nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe;

12)   wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.) oraz w Kodeksie karnym skarbowym.

 

Do zadań Działu Realizacji i Służby Dyżurnej należy w szczególności:

1)  wykonywanie kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1-3 ustawy o KAS;

2)  rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w:

a) art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506),

b) art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.),

c) art. 183 § 2 i 4-6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 Kodeksu karnego,

d) art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

e) art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.),

f) art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

g) art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 103, z późn. zm.),

h) art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.),

i) art. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, oraz art. 131 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.),

j) art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 22, z późn. zm.),

k) art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822),

l) art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669),

m) art. 258, art. 270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 § 1 Kodeksu karnego;

3) zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym albo pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych KAS, a w uzasadnionych przypadkach także innym osobom, organom i instytucjom państwowym;

4) realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia;

5) prowadzenie magazynu broni i amunicji;

6) zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zabezpieczanie rzeczy oraz przeszukiwanie lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku, środków transportu i statków w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;

7) zatrzymywanie i przeszukiwanie urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych, w zakresie danych przechowywanych w tych urządzeniach lub systemach albo na nośnikach, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;

8) konwój, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. c-g ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.);

9) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe;

10) obsługa urządzeń RTG;

11) wykonywanie zadań z zakresu informatyki śledczej, niewymagających zastosowania złożonych narzędzi informatycznych, w tym pozyskiwanie i zabezpieczanie dowodów cyfrowych;

12) szkolenie w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, technik i taktyk interwencji;

13) współpraca z innymi izbami, służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w zakresie właściwości KAS;

14) wykonywanie następujących zadań:

a)    dokonywanie oględzin,

b)    zabezpieczanie zebranych dowodów,

c)    sporządzanie szkiców, kopiowanie, filmowanie, fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych,

d)    nakładanie zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe,

e)    przeprowadzanie rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,

f)     konwoje i strzeżenia towarów,

g)    kontroli przesyłek pocztowych,

h)    wykonywanie kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128),

i)      zatrzymywanie i kontrolowanie statków w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66) i ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z późn. zm.);

14) utrzymywanie całodobowej łączności ze Służbą Dyżurną Centrum Koordynacji Działań (zwaną dalej: SD CKD) w Ministerstwie, służbami dyżurnymi innych urzędów, grupami realizacyjnymi oraz delegaturami urzędu oraz oddziałami celnymi, w tym usytuowanymi w przejściach granicznych lub zespołami kontrolnymi;

15) utrzymywanie łączności z komórką organizacyjną w Ministerstwie odpowiedzialną za zapewnienie całodobowej wymiany informacji ze służbami właściwego wojewody, Policją, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcją Transportu Drogowego oraz w zależności od potrzeb, także z innymi służbami i instytucjami;

16) zbieranie, ewidencjonowanie i opracowywanie informacji o sytuacji i istotnych zdarzeniach w ramach urzędu w szczególności z przejść granicznych i przekazywanie ich Szefowi KAS oraz do SD CKD w Ministerstwie lub innych uprawnionych osób;

17) gromadzenie i przekazywanie bezpośrednim przełożonym i do SD CKD informacji o znaczeniu kryzysowym, tj. informacji na temat zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, które mają wpływ na działalność, zarządzanie, a także wizerunek KAS;

18) analizowanie i niezwłoczne inicjowanie działań po uzyskaniu zgłoszenia lub informacji o zdarzeniach z zakresu zainteresowania Izby i podległych urzędów lub innych służb kontrolnych;

19) monitorowanie realizacji zadań przez komórki organizacyjne w zakresie ustalonym przez Naczelnika Urzędu;

20) prowadzenie koordynacji lokalnych wspólnych działań z innymi urzędami i innymi służbami kontrolnymi;

21) wsparcie informacyjne i decyzyjne komórki zwalczania przestępczości;

22) monitorowanie grup kontrolnych w trakcie realizowania zadań służbowych;

23) nadawanie biegu i bieżące monitorowanie realizacji informacji otrzymanych z krajowego telefonu interwencyjnego KAS;

24) udostępnianie danych z baz danych i systemów informatycznych komórkom organizacyjnym w urzędzie lub innym organom KAS, na ich wystąpienia, kierowane w celu uzyskania wsparcia podczas prowadzonych przez nie działań kontrolnych;

25) monitorowanie przypadków i przekazywanie raportów o naruszeniach obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy/pracowników;

26) bieżące gromadzenie i analiza pozyskiwanych informacji, niezależnie od formy jej pozyskania, celem doraźnego wspierania działań kontrolnych prowadzonych w terenie.

 

Do zakresu Oddziału Celnego w Olsztynie należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu organizacji oddziału i podległych mu miejsc wyznaczonych i uznanych;

2) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia;

3) monitorowanie kontroli celnych bezpośrednich, w tym zatwierdzanie wykonanych kontroli celnych na potrzeby wymaganych progów;

4) obsługa ewidencyjno-kancelaryjna oddziału;

5) wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia kasy;

6) obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień
o powrotnym wywozie i deklaracji skróconych;

7) obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą celną oraz określanie kwoty długu celnego;

8) potwierdzanie dokumentów zamykających procedurę tranzytu;

9) legalizacja świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny;

10) kontrola celno-skarbowa warunków i wymogów określonych w przepisach odrębnych dotyczących przywozu i wywozu towarów;

11) kontrola celna towarów i środków przewozowych;

12) wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia;

13) nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych;

14) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy, czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;

15) obsługa powiadomień w procedurze uproszczonej;

16) kontrola zgłoszeń celnych uzupełniających;

17) prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie importu towarów;

18) prowadzenie postępowania celnego, z wyłączeniem spraw mających wpływ na zmianę procedury celnej, długu celnego i należności podatkowych oraz związanych ze zmianą strony postępowania;

19) wydawanie i zmiana pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, w przypadku gdy wniosek o pozwolenie na procedurę specjalną jest składany w formie zgłoszenia celnego;

20) wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;

21) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania;

22) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe;

23) kontrola podróżnych i dewizowa;

24) zlecanie przez urząd nadzoru i wykonywanie przez urząd przedstawienia czynności kontrolnych, w przypadku odprawy scentralizowanej;

25) obsługa urządzeń RTG do prześwietlania bagażu;

26) wystawianie, na wniosek podmiotu, który otrzymał certyfikat importowy, certyfikatu weryfikacji dostawy;

27) regulowanie, zgodnie z przepisami prawa celnego, sytuacji pojazdu usuniętego z drogi, w przypadku braku jego oclenia;

28) nakładanie kar administracyjnych za naruszenie zasad przywozu drewna w ramach FLEGT;

29) wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przewozem i wywozem towarów;

30) weryfikacja realizacji przez zgłaszającego obowiązku, o którym mowa w art. 21b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228) oraz podejmowanie stosownych działań w razie stwierdzenia jego niewykonania;

31) pełnienie roli Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Celnych (CUDO);

32) obsługa systemu EMCS2.

W ramach Oddziału Celnego w Olsztynie funkcjonuje Miejsce Wyznaczone w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach.

 

Do zadań Oddziału Celnego w Iławie należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu organizacji oddziału i podległych mu miejsc uznanych;

2) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia;

3) monitorowanie kontroli celnych bezpośrednich, w tym zatwierdzanie wykonanych kontroli celnych na potrzeby wymaganych progów;

4) bsługa ewidencyjno-kancelaryjna oddziału;

5) wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia kasy;

6) obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji skróconych;

7) obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą celną oraz określanie kwoty długu celnego;

8) potwierdzanie dokumentów zamykających procedurę tranzytu;

9) legalizacja świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny;

10) kontrola celno-skarbowa warunków i wymogów określonych w przepisach odrębnych dotyczących przywozu i wywozu towarów;

11) kontrola celna towarów i środków przewozowych;

12) wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia;

13) nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych;

14) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy, czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;

15) obsługa powiadomień w procedurze uproszczonej;

16) kontrola celna zgłoszeń celnych uzupełniających;

17) prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie importu towarów;

18) prowadzenie postępowania celnego, z wyłączeniem spraw mających wpływ na zmianę procedury celnej, długu celnego i należności podatkowych oraz związanych ze zmianą strony postępowania;

19) wydawanie i zmiana pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, w przypadku gdy wniosek o pozwolenie na procedurę specjalną jest składany w formie zgłoszenia celnego;

20) wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;

21) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania;

22) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe;

23) zlecanie przez urząd nadzoru i wykonywanie przez urząd przedstawienia czynności kontrolnych, w przypadku odprawy scentralizowanej;

24) wystawianie, na wniosek podmiotu, który otrzymał certyfikat importowy, certyfikatu weryfikacji dostawy;

25) regulowanie, zgodnie z przepisami prawa celnego, sytuacji pojazdu usuniętego z drogi, w przypadku braku jego oclenia;

26) nakładanie kar administracyjnych za naruszenie zasad przywozu drewna w ramach FLEGT;

27) wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przewozem i wywozem towarów;

28) weryfikacja realizacji przez zgłaszającego obowiązku, o którym mowa w art. 21b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228) oraz podejmowanie stosownych działań w razie stwierdzenia jego niewykonania;

29) prowadzenie magazynu depozytowego i nadzór nad towarami przechowywanymi w tym magazynie.

 

Do zadań Oddziału Celnego w: Bezledach, Gołdapi, Gronowie i Grzechotkach należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu organizacji oddziału;

2) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia;

3) monitorowanie kontroli celnych bezpośrednich, w tym zatwierdzanie wykonanych kontroli na potrzeby wymaganych progów;

4) obsługa ewidencyjno-kancelaryjna oddziału;

5) wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia kasy;

6) obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji skróconych;

7) obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą celną oraz określanie kwoty długu celnego;

8) potwierdzanie dokumentów zamykających procedurę tranzytu;

9) legalizacja świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny;

10) kontrola celno-skarbowa warunków i wymogów określonych w przepisach odrębnych dotyczących przywozu i wywozu towarów;

11) kontrola celna towarów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń i psów służbowych;

12) wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia;

13) nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych;

14) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy, czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;

15) obsługa powiadomień w procedurze uproszczonej;

16) kontrola zgłoszeń celnych uzupełniających;

17) prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie importu towarów;

18) prowadzenie postępowania celnego, z wyłączeniem spraw mających wpływ na zmianę procedury celnej, długu celnego i należności podatkowych oraz związanych ze zmianą strony postępowania;

19) wydawanie i zmiana pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, w przypadku gdy wniosek o pozwolenie na procedurę specjalną jest składany w formie zgłoszenia celnego;

20) wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;

21) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania;

22) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe;

23) kontrola podróżnych i dewizowa;

24) zlecanie przez Urząd nadzoru i wykonywanie przez Urząd przedstawienia czynności kontrolnych, w przypadku odprawy scentralizowanej;

25) obsługa urządzeń RTG;

26) nakładanie kary pieniężnej pobieranej w przypadku braku przy wyjeździe zagranicznego pojazdu drogowego z kraju wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Zielona Karta) oraz za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia;

27) wystawianie, na wniosek podmiotu, który otrzymał certyfikat importowy, certyfikatu weryfikacji dostawy;

28) wydawanie zezwoleń kategorii III i IV na przejazd pojazdu nienormatywnego (na granicy państwa);

29) nakładanie kar administracyjnych za naruszenie zasad przywozu drewna, w ramach FLEGT;

30) wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przewozem i wywozem towarów;

31) weryfikacja realizacji przez zgłaszającego obowiązku, o którym mowa w art. 21b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228) oraz podejmowanie stosownych działań w razie stwierdzenia jego niewykonania;

32) prowadzenie magazynu depozytowego i nadzór nad towarami przechowywanymi w tym magazynie;

33) pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do oceny ryzyka;

34) prowadzenie analizy ryzyka, w szczególności pod względem bezpieczeństwa i ochrony;

35) współtworzenie regionalnego rejestru ryzyka;

36) przygotowywanie opracowań i statystyk w zakresie właściwości oddziału;

37) współpraca w zakresie realizowanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.

 

II.  Kwalifikacje

1)     Wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe -  średnie lub średnie branżowe.

 

III.  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

1)     Kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 449).

2)     Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3)     Kopie dokumentów zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu. W przypadku braku tych dokumentów kandydat składa oświadczenie o braku powyższego wraz z uzasadnieniem.

4)     Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy  z tymi organami. Wzór oświadczenia, stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (Dz.U. z 2017 r., poz. 423).

5)     Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko służbowe w Służbie Celno-Skarbowej wraz z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy lub służby w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie.

 

Kwestionariusz osobowy oraz ww. oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl  w zakładce: Ogłoszenia /Nabór/Wzory oświadczeń.

 

IV. Termin składania dokumentów:

 

 do  26 listopada  2019 r.

 

V. Miejsce składania dokumentów.

Dokumenty z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej, ogłoszenie z dnia 29 października 2019 r." należy składać na adres:

 

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A

10-950 Olsztyn

kancelaria ogólna, parter  - pok. 19

 

-      w przypadku ofert wysyłanych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego;

-      w przypadku aplikacji złożonych osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn parter – pok. 19, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu aplikacji do Izby.

 

VI. Inne informacje:

1.   Przyjęcie kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

·         złożenie kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu lub pełnieniu służby;

·         test wiedzy;

·         test sprawności fizycznej;

·         test psychologiczny i kompetencyjny;

·         rozmowa kwalifikacyjna;

·         ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej;

·         sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;

·         przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

2.   Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne (bez wymaganych dokumentów, własnoręcznych podpisów i oświadczeń) lub z nieprawidłowo wypełnionym kwestionariuszem osobowym oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz o kandydatach, a także o nawiązaniu stosunku służbowego, nie podlegają upowszechnianiu i udostępnianiu.

4.   Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do testu wiedzy oraz informacje o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu ich przeprowadzenia będą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (zgodnie z informacjami zawartymi w kwestionariuszu osobowym).

5.   Dokumenty złożone przez kandydata, który nie został wskazany na liście kandydatów, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 4,5 punktu, o której mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej  oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 449) są niszczone
po upływie trzech miesięcy od dnia podania do wiadomości wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

6.   Kandydaci proszeni są o wskazanie w KWESTIONARIUSZU OSOBOWYM (CZĘŚĆ I, pkt 15), preferowanego miejsca pełnienia służy.

7.   Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod nr tel.:

-        89 52 54 258,

-        89 52 54 256,

-        89 52 54 220.

 

UWAGA:

W przypadku, gdy w poprzednim postępowaniu kandydat uzyskał z testu psychologicznego wynik pozytywny, kandydat nie przystępuje do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu.

 

W przypadku, gdy w poprzednim postępowaniu kandydat uzyskał z testu kompetencyjnego wynik pozytywny, kandydat nie przystępuje do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu.

 

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 449) w przypadku gdy kandydat, który został umieszczony na liście kandydatów, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 4,5 punktu, określonej w § 15 ust. 7, ubiega się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia podania do wiadomości wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej na takie samo stanowisko służbowe, to nie bierze udziału w kolejnych etapach postępowania, z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego.


 

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 30.10.2019

Autor: Wioletta Szprengiel

Data publikacji: 30.10.2019 13:58

Osoba publikująca: Magdalena Luma

Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2020 14:05

Osoba modyfikująca: Magdalena Luma

Rejestr zmian