INFORMACJA z dnia 12 lutego 2019 roku o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.508 ze zm.)


12.02.2019 13:57

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Status: Trwa (upłynął termin)

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: 2801-IZK-2.110.6.2019
Tytuł: INFORMACJA z dnia 12 lutego 2019 roku o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.508 ze zm.)
Data publikacji: 12.02.2019 13:57
Termin składania ofert: 5.03.2019 23:59

Opis

Dyrektor

Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

poszukuje kandydatów do pełnienia służby w  Służbie Celno-Skarbowej

w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie – Warmińsko Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie

 

 

łączna liczba wolnych stanowisk służbowych – 8 etatów

 (istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych stanowisk w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy)

 

na stanowisko:  młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej

kategoria stanowisk:  stanowiska specjalistyczne

 

miejsce pełnienia służby: 

-  Oddział Celny w Braniewie

 

Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej:

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 508 ze zm.) funkcjonariuszem służby Celno-Skarbowej może być osoba:

1)      posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;

2)      korzystająca z pełni praw publicznych;

3)      która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

5)      ciesząca się nieposzlakowaną opinią;

6)      której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku;

7)      posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podlegających szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;

8)      która daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 144 ustawy dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 508 ze zm.) w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała
w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186),  ani nie była ich współpracownikiem.

 

Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy         z tymi organami (wzór oświadczenia Dz. U. z 2017 r. poz. 423).

I.  Zakres głównych zadań służbowych wykonywanych na stanowisku:

 

 

1.      Obsługa urządzeń RTG

2.      Obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji skróconych.

3.      Kontrola celno-skarbowa warunków i wymogów określonych w przepisach odrębnych dotyczących przywozu i wywozu towarów.

4.      Decydowanie o przystąpieniu lub odstąpieniu od weryfikacji zgłoszeń celnych oraz określanie jej zakresu w oparciu o analizę ryzyka w ruchu podróżnych.

5.      Wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia.

6.      Wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków i ograniczeń pozataryfowych oraz innych ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą wynikających z przepisów odrębnych.

7.      Pobieranie próbek towarów.

8.      Obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą lub nadanie towarom innego przeznaczenia oraz określanie kwoty długu celnego.

9.      Kontrola celna towarów i środków przewozowych, w tym kontrola skrytek.

10.   Prowadzenie postępowania mandatowego.

11.   Kontrola podróżnych szczególnie pod kątem środków i ograniczeń pozataryfowych.

12.   Wykonywanie czynności kontrolnych związanych z wywozem towarów przez podróżnych
w ramach Systemu Zwrot VAT.

13.   Przyjmowanie zgłoszeń celnych oraz dołączonych do nich dokumentów.

14.   Wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem
i wywozem towarów.

15.   Ustalanie rodzaju i ilości towaru.

16.   Nakładanie, sprawdzanie, zdejmowanie lub udzielanie pozwoleń na zdejmowanie zamknięć urzędowych.

17.   Potwierdzanie dokumentów zamykających procedurę tranzytu.

18.   Obsługa powiadomień w procedurze uproszczonej.

19.   Kontrola podróżnych i dewizowa.

20.   Potwierdzanie wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej.

21.   Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów prawa podatkowego, w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetnienia, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

 

 

 II.  Kwalifikacje

 

Wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - wykształcenie średnie.

 

 

 

 III.  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 

1)      Kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych    w Służbie Celno-Skarbowej  oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 449).

2)      Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3)      Kopie dokumentów zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu. W przypadku braku tych dokumentów kandydat składa oświadczenie o braku powyższego wraz z uzasadnieniem.

4)      Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy  z tymi organami (wzór oświadczenia Dz.U. z 2017 r., poz. 423).

5)      Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko służbowe w Służbie Celno-Skarbowej wraz z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy lub służby w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie.

 

Kwestionariusz osobowy oraz ww. oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl  w zakładce: Ogłoszenia /Nabór/Wzory oświadczeń.

 

 

IV. Termin składania dokumentów:

 

 do 5 marca 2019 r.

 

 

V. Miejsce składania dokumentów.

 

Dokumenty z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej, ogłoszenie z dnia 12 lutego 2019 r." należy składać na adres:

 

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A

10-950 Olsztyn

kancelaria ogólna, parter  - pok. 19

 

-      w przypadku ofert wysyłanych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego;

-      w przypadku aplikacji złożonych osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn parter – pok. 19, za datę ich złożenia uważa      się datę wpływu aplikacji do Izby.

 

 

VI. Inne informacje:

1.       Przyjęcie kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

·         złożenie kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;

·         test wiedzy;

·         test sprawności fizycznej;

·         test psychologiczny i kompetencyjny do służby w Służbie Celno-Skarbowej;

·         badania psychofizjologiczne;

·         rozmowa kwalifikacyjna;

·         ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej;

·         sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;

·         przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

 

2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne (bez wymaganych dokumentów, własnoręcznych podpisów i oświadczeń) lub z nieprawidłowo wypełnionym kwestionariuszem osobowym oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

3. Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz o kandydatach, a także o nawiązaniu stosunku służbowego, nie podlegają upowszechnianiu
i udostępnianiu.

 

4. Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do testu wiedzy oraz informacje o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu ich przeprowadzenia będą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (zgodnie z informacjami zawartymi w kwestionariuszu osobowym).

 

3. Dokumenty złożone przez kandydata, który nie został wskazany na liście kandydatów, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 4,5 punktu, o której mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej  oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 449) są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia podania do wiadomości wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod nr tel.:

-        89 52 54 256

 

 

UWAGA:

 

W przypadku, gdy w poprzednim postępowaniu kandydat uzyskał z testu psychologicznego wynik pozytywny, kandydat nie przystępuje do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu.

 

W przypadku, gdy w poprzednim postępowaniu kandydat uzyskał z testu kompetencyjnego wynik pozytywny, kandydat nie przystępuje do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu.

 

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji
o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej  oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 449) w przypadku gdy kandydat, który został umieszczony na liście kandydatów, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 4,5 punktu, określonej w § 15 ust. 7, ubiega się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia podania do wiadomości wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej na takie samo stanowisko służbowe, to nie bierze udziału w kolejnych etapach postępowania, z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego.

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 12.02.2019

Autor: Danuta Krasucka

Data publikacji: 12.02.2019 13:57

Osoba publikująca: Marta Siepioła-Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2019 13:57

Osoba modyfikująca: Marta Siepioła-Domańska

Rejestr zmian