Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania

  Tryb działania urzędu skarbowego określają w szczególności przepisy poniższych ustaw:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
  4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
  5. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  6. Ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy 
  7. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
  9. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Zadania i kompetencje

  Urzędem Skarbowym kieruje Naczelnik, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych Ministra Finansów oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego.

  Do zakresu działania naczelnika urzędu skarbowego należy:

  1. ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
  2. pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów;
  3. wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;
  4. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
  5. zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
  6. prowadzenie ewidencji podatników i płatników;
  7. wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających;
  8. współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;
  9. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;
  10. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
  11. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia
   29 września 1994 r. o rachunkowości, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;
  12. wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy oraz w Kodeksie karnym skarbowym;
  13. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Do zakresu działania urzędu skarbowego należy:

  • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 08:23 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 10:19
  Autor: Grażyna Sagun Osoba publikująca: Aneta Dziemidowicz Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian