Akcyza

Podstawowe informacje na temat akcyzy i usługi dla przedsiębiorców

AKCYZA - na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno–skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.
Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między innymi:

 • rejestracji podmiotów,
 • przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych,  gazowych, tytoniowych,
 • przyjmowania deklaracji podatkowych,
 • wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
 • przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
 • przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
 • znaków akcyzy

wykonują:

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie  

Komunikat

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego z dn. 30 stycznia 2018 r.  wprowadzono nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego:

 • dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych - AKC-U/A,
 • dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - AKC-U/S.

W związku z powyższym w bankowości internetowej zostały  dodane nowe rodzaje formularzy możliwe do wyboru na formularzu „Przelew do US":

 • AKC-U/A,
 • AKC-U/Aw (deklaracja wielopozycyjna),
 • AKC-U/S,
 • AKC-U/Sw (deklaracja wielopozycyjna).

Zatem wpłaty podatku akcyzowego z w/w tytułów dokonywane od 01.10.2017r. na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr:

 • 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

powinny zawierać wskazanie:

 • w polu "Symbol formularza lub płatności":  AKC-U/S lub AKC-U/Sw.
 • w polu „Okres": typ okresu  J – dzień – data powstania obowiązku podatkowego tj. data przekroczenia granicy (np. 1 październik 2017r. zapisany jako 17J0110).  W przypadku deklaracji wielopozycyjnej tj. zawierającej wiele samochodów wpisana winna zostać najwcześniejsza data powstania obowiązku podatkowego z deklaracji.
 • w polu „NIP lub identyfikator uzupełniający wpłacającego" - właściwy identyfikator podatnika tj.:
  • NIP – dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
  • PESEL – dla podatnika nie prowadzącego działalności gospodarczej

Tylko właścicwie opisane wpłaty umożliwiają automatyczne ich rozliczenie, dzięki temu proces uzyskiwania dokumentu "Potwierdzenie zapłaty akcyzy" na portalu PUESC zostanie znacznie przyspieszony.

Ważne zmiany w podatku akcyzowym w obrocie wyrobami akcyzowymi zwolnionymi z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz z zerową stawką akcyzy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie, m.in. przepisy zmieniające regulacje z zakresu przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym (wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG), opodatkowanych zerową stawką akcyzy  ze względu na ich przeznaczenie.

Zmiany te polegają na:

 1. zastąpieniu dokumentu dostawy w postaci papierowej – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), generowanym w Systemie EMCS PL2 (informacja na temat możliwości korzystania z sytemu dostępna pod adresem: https://puesc.gov.pl/web/puesc/emcs2 (link otwiera nowe okno w innym serwisie),
 2. sporządzaniu przez podmiot wysyłający wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy lub z zerową stawką akcyzy elektronicznego dokumentu e-DD w Systemie EMCS PL2,
 3. stosowaniu e-DD,
 4. potwierdzaniu przez podmiot odbierający, odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy, dokumentem generowanym w Systemie EMCS PL2, określanym jako raport odbioru. W przypadku podmiotów odbierających, niebędących użytkownikami Systemu EMCS PL2, raport odbioru będzie sporządzał podmiot wysyłający, na podstawie potwierdzenia odbioru dokonanego przez podmiot odbierający,
 5. dokumentowaniu przy wykorzystaniu e-DD nie tylko dostaw na terytorium kraju wyrobów zwolnionych oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy, ale także ich importu. W przypadku importu wyroby nie będą przemieszczane na podstawie e‑DD, ale e-DD będzie sporządzany w Systemie przez odpowiednio podmiot pośredniczący, podmiot zużywający albo zużywający podmiot gospodarczy, w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia ich do obrotu.

Ustawa wprowadza również wymóg nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5000 zł przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego za naruszenie przez podmioty odbierające, będące użytkownikami Systemu EMCS PL2, obowiązku sporządzenia w Systemie w wyznaczonym terminie projektu raportu odbioru albo przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentu zastępującego raport odbioru.

Ważne zmiany w podatku akcyzowym w obrocie wyrobami węglowymi przeznaczonymi na cele opałowe

W przypadku wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe warunkiem zwolnienia od akcyzy  będzie wystawienie przez podmiot  sprzedający takie wyroby faktury oraz uzyskanie oświadczenia od kupującego, że nabyte wyroby zużyje zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy. Oświadczenie będzie  mogło być złożone przez finalnego nabywcę w okresowej umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą wyrobów węglowych.

W przypadku otrzymywania wyrobów węglowych w ramach deputatu węglowego, podmiot sprzedający wyroby węglowe będzie miał obowiązek sporządzenia listy osób uprawnionych do odbioru deputatu węglowego wraz z ich oświadczeniami o przeznaczeniu  tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.03.2017 Data publikacji: 30.03.2017 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2021 11:50
Autor: Katarzyna Cwalina Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina