Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie, w tym w urzędach skarbowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno–Skarbowym w Olsztynie wraz z Delegaturami i Oddziałami Celnymi (dalej: IAS Olsztyn) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:
 • pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl w zakładce Kontakt - Dane teleadresowe;
 • pocztą elektroniczną na adres: ias.olsztyn@mf.gov.pl
 • telefonicznie na numer: 89 525 41 01
 1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa tel. 226945555, e-mail: kancelaria@mf.gov.pl.
 2. W IAS Olsztyn wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olsztyn@mf.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w:
 • ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • Ministerstwo Finansów;
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
 • Centrum Informatyki Resortu Finansów;
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 • organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
 • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku urzędowym.
 2. W związku z przetwarzaniem przez IAS Olsztyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS Olsztyn na mocy obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 47c. ustawy o KAS. Dotyczy to poniższych przypadków:
 • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk będących we właściwości KAS;
 • dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a ustawy o KAS, może polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, wywołującym skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:
 • Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /ihkqb7418u/SkrytkaESP
 • pocztą elektroniczną na adres: ias.olsztyn@mf.gov.pl
 • telefonicznie na numer: 89 525 41 01,
 1. W IAS Olsztyn wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olsztyn@mf.gov.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w oparciu o:
 • przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; dalej „ustawy Pzp",
 • przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 1 lutego 2019 r.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
 • 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 • 10 i 11  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (art. 97 ust. 1 ustawy Pzp), a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez IAS Olsztyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wynikającym z przepisów prawa  jest obowiązkowe, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany i nie będzie wiązało się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu dokonania wyboru najkorzystniejszdej oferty i udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umów zleceń

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:
 • pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /ihkqb7418u/SkrytkaESP;
 • pocztą elektroniczną na adres: ias.olsztyn@mf.gov.pl
 • telefonicznie na numer : 89 525 41 01
 1. W IAS Olsztyn wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olsztyn@mf.gov.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu realizacji zlecenia lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem dokonaniem zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych.
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zleceniem mogą być przetwarzane w celach związanych z jego realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski lub skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby, organy lub podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania). Dane te nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku urzędowym.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IAS Olsztyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (skorzystanie z prawa do sprostowania lub usunięcia nie może skutkować zmianą zakresu realizacji umowy);
 • ograniczenia przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych w zakresie realizacji zlecenia nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - DODO

W związku z art. 22 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (zwanej dalej: DODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie wraz z podległymi delegaturami i oddziałami celnymi jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn (tel. 895344944, adres e-mail: ias.olsztyn@mf.gov.pl.
 2. W Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.olsztyn@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań oraz wykonywania czynności, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (zwanej dalej: ustawą o KAS) w zakresie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, zgodnie z ustawowymi zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o KAS, dla których właściwe są organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz w celu wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach prawa.
 • Na podstawie art. 52b ust. 1 ustawy o KAS dane osobowe zbierane i przetwarzane przez KAS na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), mogą być przetwarzane przez organy KAS również dla celów określonych w art. 1 pkt 1 DODO.
 • Na podstawie art. 52b ust. 2 ustawy o KAS dane osobowe przetwarzane przez KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 DODO mogą być przetwarzane przez organy KAS również dla innych celów.
 • Zgodnie z art. 52c ustawy o KAS organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.
 1. W przypadku naruszenia Pani/Pana praw w związku z przetwarzaniem przez jednostki wskazane w pkt. 1 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, e-mail kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UODO/SkrytkaESP;
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora:
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności ustawy o KAS oraz ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. W związku z art. 26 ust. 1 DODO nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia danych osobowych, jeśli mogłoby to powodować:
 • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
 • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
 • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
 • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
 1. Zgodnie z art. 27 DODO, w odniesieniu do danych osobowych znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub urządzeniach ewidencyjnych, w tym tworzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem technik informatycznych, prowadzonych na podstawie ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, przepisów DODO nie stosuje się, a prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.05.2018 Data publikacji: 28.05.2018 11:57 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 12:07
Autor: Marcin Świdziński Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina