Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry prowadzone w Urzędzie Skarbowym w Ełku:

  1. Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax.
  2. Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax.
  3. Rejestr zastawów skarbowych.
  4. Rejestr wydanych zaświadczeń.
  5. Aplikacja Biblioteka Akt.

  Sposób i zasady udostępniania danych wynikających z wyżej wymienionych rejestrów i ewidencji określone są przepisami następujących aktów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
  2. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
  3. Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
  4. Urząd Skarbowy w Ełku na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej "ustawą archiwalną".
  5. Kontrolę nad działalnością Urzędu Skarbowego w Ełku w zakresie prawidłowego postępowania z materiałami archiwalnymi sprawuje Archiwum Państwowe w Olsztynie.
  6. Zasady prowadzenia archiwum reguluje ww. ustawa archiwalna oraz zarządzenie nr 43 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2021 12:03
  Autor: Emilia Pipiro Osoba publikująca: Aneta Dziemidowicz Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian