Informacje odnośnie loterii fantowych lub gier bingo oraz możliwości produkcji i obrotu nalewkami

  Informacje odnośnie loterii fantowych lub gier bingo oraz możliwości produkcji i obrotu nalewkami

  Informacje odnośnie loterii fantowych lub gier bingo oraz możliwości produkcji i obrotu nalewkami

  INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH LOTERIE FANTOWE LUB GRY BINGO FANTOWE Z OGRANICZONĄ PULĄ WYGRANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 LUB 1B USTAWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2009 R. O GRACH HAZARDOWYCH

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, informuje organizatorów loterii fantowych lub gry bingo fantowe, których wartość puli wygranych nie przekracza tzw. kwoty bazowej, iż w 2018 r. kwota ta wynosi 4 474,00 zł.

  Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, tj. 4 474,00 zł, mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, po dokonaniu ich zgłoszenia do właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.

  Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszeń należy dokonać do:

  • Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu, ul. Warszawska 129a, 82-300 Elbląg, tel. (55) 236-54-01, fax. (55) 236-54-06

  powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg

  • Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, ul. Składowa 5, 10-421 Olsztyn, tel. (89) 538-74-00, faks (89) 538-74-59

  powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn

  Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry.

  Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wypłaconej stawki. Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30% łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.

  ***

  Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty (w 2018 r. – 67 110,00 zł), mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego, również po dokonaniu ich zgłoszenia.

  Jednak łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej (w 2018 r. – 134 220,00 zł).

  ***

  W grze bingo fantowe mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

  Dodatkowo podkreślić należy, iż najważniejszym wyróżnikiem loterii fantowych lub gry bingo fantowe jest to, że całość dochodu z ich organizacji musi być przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny.

  Bardzo istotny jest również obowiązek zabezpieczenia losów lub innych dowodów udziału w grze oraz kartonów do gry bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

  Organizowanie loterii fantowych o wartości puli wygranych większej lub równej kwocie 4 474,00 zł (dla organizacji pożytku publicznego limit wynosi 67 110,00 zł) wymaga uzyskania zezwolenia właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  ***

  Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 165),
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz.U. poz. 438),
  3. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w drugim kwartale 2017 r. (Dz.Urz.GUS z 2017 r., poz. 32),
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz.Urz. MRiF z 2017 r., poz. 42).

  Więcej informacji na temat zasad urządzania „małych" loterii fantowych i gry bingo fantowe na stronie: www.finanse.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie). 

  Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z Krajową Informacją Skarbową:

  • tel: 22 330 03 30 (z tel. komórkowych); 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00
  • e-mail: kis@sl.mofnet.gov.pl

  Ponadto istnieje możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej - informacje na temat procedury jej otrzymania można znaleźć na stronie: www.kis.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI I OBROTU NALEWKAMI W ŚWIETLE USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, w związku ze zbliżającym się sezonem organizowania szeregu imprez plenerowych (jarmarki, kiermasze itp.), przestrzega przed wprowadzaniem do sprzedaży nielegalnego alkoholu. Sprzedaż napojów alkoholowych, jak   i sama ich degustacja, podlega przepisom prawnym zawartym w ustawach:

  • z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1114 z późn. zm.),
  • z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2226 z późn. zm.),
  • z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 822)
  • z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2137 z późn. zm.).

  W sytuacji, gdy dany podmiot (osoba), chce produkować alkohol w postaci nalewek, z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu (w tym sprzedaży, degustacji), podlega rygorom ww. ustaw.

  Nalewki owocowe klasyfikowane są do kodu CN 2208 – alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe.

  Na mocy ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

  Alkohol etylowy jest wyrobem akcyzowym, w związku z czym jego produkcja (a więc wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie, rozlew) jest czynnością opodatkowaną akcyzą. Dotyczy to również sytuacji, gdy napój alkoholowy (np. nalewka) jest wytwarzany z alkoholu, od którego wcześniej została uiszczona należna akcyza.

  Co do zasady, produkcja alkoholi (w tym wytwarzanie nalewek) powinna odbywać się w składzie podatkowym. Aby móc prowadzić skład podatkowy należy wcześniej zarejestrować się jako podatnik akcyzy oraz uzyskać na taką działalność zezwolenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

  Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje jednak możliwość produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym m.in. w przypadku, gdy do wyprodukowania wyrobu akcyzowego zostały wykorzystane wyroby akcyzowe, od których została uiszczona akcyza w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych z nich wyrobów akcyzowych (m.in. w sytuacji, gdy do wyprodukowania nalewek będzie wykorzystany wyłącznie alkohol etylowy, od którego została uiszczona akcyza).

  Ponieważ wytwarzanie nalewek, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, jest uznawane za produkcję, działalność taka podlega również opodatkowaniu. Podatnikowi przysługuje uprawnienie obniżenia kwoty akcyzy należnej od nowego wyrobu akcyzowego (nalewki) o kwotę akcyzy zapłaconej od zużytych do jego wyprodukowania wyrobów akcyzowych (alkoholu etylowego). W takim przypadku podatnik nie uiszcza akcyzy. Jednakże zobowiązany jest do złożenia stosownej deklaracji podatkowej oraz prowadzenia dokumentacji, na podstawie której będzie dokumentowane uprawnienie do odliczenia akcyzy.

  Podmiot produkujący w składzie podatkowym wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczenia znakami akcyzy (np. alkohol etylowy), obowiązany jest nanieść na nie podatkowe znaki akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

  Natomiast podmiot wytwarzający poza składem podatkowym wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (nalewki) zobowiązany jest do oznaczenia ich podatkowymi znakami akcyzy, przed dokonaniem ich sprzedaży.

  Sprzedaż takich wyrobów bez prawidłowo naniesionych znaków akcyzy podlega sankcjom karnym.

  ***

  PRZEPISY KARNE ZAWARTE W PONIŻSZYCH AKTACH PRAWNYCH, PENALIZUJĄ ODKAŻANIE ALKOHOLU, UNIKANIE OPODATKOWANIEM PODATKIEM AKCYZOWYM, WPROWADZANIE DO KONSUMPCJI WYROBÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI:

  ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • art. 43 ust. 1

  kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom polega grzywnie,

  • art. 43 ust. 2

  tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1;

  ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych:

  •  art. 44 ust. 1

  kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  • art. 44 ust. 2

  kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych:

  • art. 13

  kto odkaża alkohol etylowy skażony lub w jakikolwiek sposób osłabia działanie środka skażającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Kodeks karny skarbowy

  • art. 63 § 1 

  kto wbrew przepisom ustawy wydaje wyroby akcyzowe, w stosunku do których zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

  • art. 63 § 3

  tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wydaje z magazynu wyrobów gotowych lub sprzedaje wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

  • art. 63 § 6

  jeżeli należny podatek akcyzowy jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-5 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

  • art. 63 § 7

  jeżeli należny podatek akcyzowy nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-5 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

  ***

  Osoby produkujące nalewki, wykorzystujące do ich produkcji alkohol bazowy, od którego został zapłacony podatek akcyzowy, nie muszą spełniać powyższych obowiązków oraz nie podlegają powyższym sankcjom, jeżeli wytwarzają je:

  • domowym sposobem,
  • na własny użytek,
  • i nie przeznaczają ich do obrotu.

  Wymienione warunki muszą być również spełnione przez osoby fizyczne produkujące piwa, wina i napoje fermentowane. Takie wyroby korzystają jednocześnie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

  Osoby fizyczne nie mogą natomiast produkować napojów spirytusowych, wytworzonych bezpośrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej (art. 1 pkt 3 ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych).

  ***

  Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z Krajową Informacją Skarbową:

  • tel: 22 330 03 30 (z tel. komórkowych); 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00
  • e-mail: kis@sl.mofnet.gov.pl

  Ponadto istnieje możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej - informacje na temat procedury jej otrzymania można znaleźć na stronie: www.kis.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2018 Data publikacji: 11.05.2018 14:10 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2018 12:12
  Autor: Dorota Sieniawska Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina