Akcyza

AKCYZA - link otwiera okno na Portalu Podatkowym

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno–skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.
Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między innymi:

  •     rejestracji podmiotów,
  •     przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych,  gazowych, tytoniowych,
  •     przyjmowania deklaracji podatkowych,
  •     wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
  •     przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
  •     przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
  •     znaków akcyzy

wykonują:

  •     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu
  •     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie  

Komunikat

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego z dn. 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 267) wprowadzono nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego.

Wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych (plik PDF 350 KB)

WAŻNE ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM

1/ w obrocie wyrobami akcyzowymi zwolnionymi z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz z zerową stawką akcyzy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. poz. 1697) od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie, m.in. przepisy zmieniające regulacje z zakresu przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym (wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG), opodatkowanych zerową stawką akcyzy  ze względu na ich przeznaczenie.

 

Zmiany te polegają na:

1/ zastąpieniu dokumentu dostawy w postaci papierowej – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), generowanym w Systemie EMCS PL2 (informacja na temat możliwości korzystania z sytemu dostępna pod adresem:  https://puesc.gov.pl/web/puesc/emcs2 ),

2/ sporządzaniu przez podmiot wysyłający wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy lub z zerową stawką akcyzy elektronicznego dokumentu e-DD w Systemie EMCS PL2,

3/ stosowaniu e-DD,

4/ potwierdzaniu przez podmiot odbierający, odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy, dokumentem generowanym w Systemie EMCS PL2, określanym jako raport odbioru. W przypadku podmiotów odbierających, niebędących użytkownikami Systemu EMCS PL2, raport odbioru będzie sporządzał podmiot wysyłający, na podstawie potwierdzenia odbioru dokonanego przez podmiot odbierający,

5/ dokumentowaniu przy wykorzystaniu e-DD nie tylko dostaw na terytorium kraju wyrobów zwolnionych oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy, ale także ich importu. W przypadku importu wyroby nie będą przemieszczane na podstawie e‑DD, ale e-DD będzie sporządzany w Systemie przez odpowiednio podmiot pośredniczący, podmiot zużywający albo zużywający podmiot gospodarczy, w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia ich do obrotu.

Ustawa wprowadza również wymóg nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5000 zł przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego za naruszenie przez podmioty odbierające, będące użytkownikami Systemu EMCS PL2, obowiązkusporządzenia w Systemie w wyznaczonym terminie projektu raportu odbioru albo przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentu zastępującego raport odbioru.

2/ w obrocie wyrobami węglowymi przeznaczonymi na cele opałowe

W przypadku wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe warunkiem zwolnienia od akcyzy  będzie wystawienie przez podmiot  sprzedający takie wyroby faktury oraz uzyskanie oświadczenia od kupującego, że nabyte wyroby zużyje zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy. Oświadczenie będzie  mogło być złożone przez finalnego nabywcę w okresowej umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą wyrobów węglowych.

W przypadku otrzymywania wyrobów węglowych w ramach deputatu węglowego, podmiot sprzedający wyroby węglowe będzie miał obowiązek sporządzenia listy osób uprawnionych do odbioru deputatu węglowego wraz z ich oświadczeniami o przeznaczeniu  tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.03.2017 Data publikacji: 30.03.2017 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2019 15:08
Autor: Katarzyna Cwalina Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Wojciech Wierzbicki