Zasady udzielania informacji publicznej

  Zasady udzielania informacji publicznej

  Zasady udzielania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji określone zostały w szczególności przez następujące przepisy:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) – art. 54 ust. 1, art. 61, art. 74 ust. 3;
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68);
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) - dział VII.

  Informację publiczną, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowi każda informacja o sprawach publicznych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w tym tajemnicy skarbowej, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
  Informacja publiczna podlega udostępnieniu na zasadach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, tj. m.in. w drodze ogłaszania informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Olsztynie.
  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek. W sytuacji, gdy informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że:
  jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  Odmowa udostępnienia informacji, jak i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.02.2017 Data publikacji: 22.02.2017 11:40 Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2020 15:19
  Autor: Anna Hatała-Wanat Osoba publikująca: Anna Hatała-Wanat Osoba modyfikująca: Wojciech Wierzbicki