Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie, w tym w urzędach skarbowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno–Skarbowym w Olsztynie wraz z Delegaturami i Oddziałami Celnymi (dalej: IAS Olsztyn) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl w zakładce Kontakt - Dane teleadresowe;
 • pocztą elektroniczną na adres: ias.olsztyn@mf.gov.pl
 • telefonicznie: nr telefonu 895254101

2.Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa tel. 226945555, e-mail: kancelaria@mf.gov.pl.

3.  W IAS Olsztyn wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olsztyn@mf.gov.pl

4.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w:

 • ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.),
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 • ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.),
 • ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.).

5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Ministerstwo Finansów;
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
 • Centrum Informatyki Resortu Finansów;
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 • organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
 • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku urzędowym (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., nr 44).

7. W związku z przetwarzaniem przez IAS Olsztyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS Olsztyn na mocy obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 47c. ustawy o KAS. Dotyczy to poniższych przypadków:

 • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk będących we właściwości KAS;
 • dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a ustawy o KAS, może polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, wywołującym skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU DOKONANIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl w zakładce Kontakt - Dane teleadresowe;
 • pocztą elektroniczną na adres: ias.olsztyn@mf.gov.pl
 • telefonicznie: nr telefonu 895254101

3.  W IAS Olsztyn wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olsztyn@mf.gov.pl

4.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w oparciu o:

 1. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej „ustawy Pzp"),
 2. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
 3. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 1 lutego 2019 r.

5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:

 1. art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 2. art. 10 i 11  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku urzędowym (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., nr 44).

7.  W związku z przetwarzaniem przez IAS Olsztyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • ograniczenia przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.

9.  Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS Olsztyn na mocy obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 47c. ustawy o KAS. Dotyczy to poniższych przypadków:

 • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk będących we właściwości KAS;
 • dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a ustawy o KAS, może polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, wywołującym skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.05.2018 Data publikacji: 28.05.2018 11:57 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2019 08:00
Autor: Marcin Świdziński Osoba publikująca: Katarzyna Cwalina Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina