Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Stosownie do przepisu art. 67c § 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lista biegłych skarbowych dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Egzekucji Administracyjnej, pod telefonem 89 525 42 63.

  Uprawnienia do szacowania - biegły skarbowy:

  Zgodnie z art. 67c. § 1. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zwanej dalej u.p.e.a.).

  1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:
   • korzysta w pełni z praw publicznych,
   • posiada:
    • dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
    • opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.
  2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby administracjiskarbowej.
  3. Do wniosku dołącza się:
   • kopiędokumentu oraz opinię, o których mowa w art. 67c § 1 pkt 2 ww. ustawy,
   • informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega,
   • dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność,
   • opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.
  4. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie.
  5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.
  6. W prowadzonej przez izbę administracji skarbowejliście biegłych skarbowych uwzględnia się:
   • imię i nazwisko biegłego skarbowego i jego adres zamieszkania,
   • zakres przyznanych uprawnień,
   • termin wpisania na listę,
   • wzór uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbowego.
  7. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby administracji skarbowej.
  8. Skreślenie z listy biegłych skarbowych następuje:
   • na własną prośbę,
   • w przypadku:
    • pozbawienia praw publicznych lub utraty innych warunków do pełnienia tej funkcji albo stwierdzenia, że z chwilą dokonania wpisu na listę biegły skarbowy warunkom tym nie odpowiadał i nadal nie odpowiada,
    • śmierci biegłego skarbowego,
    • stwierdzenia nienależytego wykonywania funkcji biegłego skarbowego.
  9. Na postanowienie dyrektora izby administracjiskarbowej w sprawie skreślenia biegłego skarbowego z listy biegłych skarbowych przysługuje zażalenie.
  10. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniemizby administracji skarbowej, na listę której został wpisany.
  11. Biegły skarbowy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić izbę administracji skarbowej o:
   • każdej zmianie swojego adresu,
   • zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego skarbowego przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 15:02 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2021 11:51
  Autor: Mirosława Torenc Osoba publikująca: Mirosława Torenc Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina