Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Urzędzie Skarbowym w Giżycku prowadzone są następujące rejestry:

  • ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax
  • rejestr zastawów skarbowych

  Sposób i zasady udostępniania danych wynikających z ww. rejestrów i ewidencji określone są przepisami następujących aktów prawnych :

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

  W Urzędzie Skarbowym w Giżycku funkcjonuje składnica akt.

  Urząd skarbowy udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych ustawach oraz w innych przepisach prawa.

  Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi. W szczególności: informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Naczelnik urzędu powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Udostępnienie informacji przez Naczelnika urzędu następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji Naczelnik urzędu powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Naczelnika urzędu następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:59 Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2020 13:38
  Autor: Beata Kupiszewska Osoba publikująca: Aneta Dziemidowicz Osoba modyfikująca: Wojciech Wierzbicki
  Rejestr zmian