Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Rozpatrywanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

  Informacje ogólne:

  Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

  Skargi i wnioski winny być sporządzone w języku polskim (art. 27 Konstytucji RP) oraz art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 

  Korespondencja kierowana do organów administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej powinna być sporządzona w języku polskim, jako języku urzędowym, bądź do skargi lub wniosku powinien być złożony jej uwierzytelniony przekład.   

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski na działanie jednostek podległych Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie można wnosić:

  • poprzez złożenie pisma bezpośrednio w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przy ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania (7.15–15.15), w kancelarii (parter) lub w sekretariacie (2 piętro).
  • drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. 
  • faksem pod nr tel. fax: (89) 534 32 20,
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: ias.olsztyn@mf.gov.pl,
  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: Skrzynka podawcza Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Skargi i wnioski można również składać w każdej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej podległej organizacyjnie Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie w godzinach urzędowania, wg zasad ich składania przewidzianych dla danej jednostki. Skargi oraz wnioski powinny zawierać: imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

  Bez tych danych skarga lub wniosek nie będą mogły być rozpatrzone. Skarg i wniosków  nie można złożyć telefonicznie.

  Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  W przypadku ustnego wniesienia skargi lub wniosku wyznaczony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie pracownik sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie:

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej lub wyznaczony pracownik przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy urzędu, a także w godzinach póżniejszych, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

  W każdy poniedziałek, poza godzinami pracy urzędu tj. od 15.15 do 16.15 dyżur pełni wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

  Rozpatrywanie petycji w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie:

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

  Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące zmiany prawa, spraw i problemów związanych z życiem publicznym.Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

  Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest składana. Zgoda jest dołączana do petycji.

  Petycje  dotyczące zakresu działania jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie można:

  • przesłać listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn;
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP. Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej portalu epuap (link otwiera nowe okno w innym serwisie) . Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.;
  • przesłać elektronicznie na adres: ias.olsztyn@mf.gov.pl;
  • złożyć w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Al. Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. w dni robocze w godz. 7.15-15.15  

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą mogły być rozpatrzone. Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  Petycje wpływające do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w 2017 r.:

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 16:23 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2021 11:08
  Autor: Mirosława Torenc Osoba publikująca: Mirosława Torenc Osoba modyfikująca: Katarzyna Cwalina
  Rejestr zmian