Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (link otwiera nowe okno w innym serwisie) wyróżnia zasady służby cywilnej (§ 1 zarządzenia), rozumiane jako reguły prawidłowego funkcjonowania tej służby, oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), nakierowane bardziej na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej.

  Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej jest to otwarty katalog zasad określony w rozdziale I zarządzenia. W zarządzeniu przedstawia się zasady służby cywilnej (§ 2- 10 zarządzenia) poprzez wskazanie w sposób ogólny i przykładowy implikacji zasad w sferze właściwego i godnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej podczas wykonywania zadań.

  Zasady służby cywilnej

  • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej,
  • zasada ochrony praw człowieka i obywatela,
  • zasada i bezinteresowności,
  • zasada jawności i przejrzystości,
  • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,
  • zasada profesjonalizmu,
  • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania,
  • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
  • zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), są nakierowane na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej. Nie mogą pozostawać w oderwaniu od podstawowych zasad korpusu, w szczególności wyrażonych w Konstytucji, i nie mogą również nie brać pod uwagę ogólnych norm moralnych, jak i standardów zachowań w korpusie już uznanych za właściwe.

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej

  • zasada godnego zachowania,
  • zasada służby publicznej,
  • zasada lojalności,
  • zasada neutralności politycznej,
  • zasada bezstronności,
  • zasada rzetelności.

  Zasady etyki Funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

  Zasady etyki funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej stanowią załącznik do zarządzenia nr 1 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

  Dbając o dobro Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze doniosłość realizowanych zadań i odpowiedzialność wynikającą z pełnienia misji publicznej przyjmuje się następujące wartości najważniejsze dla Służby Celno-Skarbowej i zasady etyki służące ich realizacji:

  PRAWORZĄDNOŚĆ – funkcjonariusz działa na podstawie przepisów i w granicach prawa. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:

  • zna i stosuje obowiązujące przepisy prawa,
  • kieruje się interesem publicznym i słusznym interesem strony;

  UCZCIWOŚĆ - funkcjonariusz postępuje zgodnie z regułami prawnymi, społecznymi i etycznymi. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:

  • rozpoznaje konflikty interesów, kierując się prawem `i zasadami etyki, chroni służbę i przeciwdziała korupcyjnym zagrożeniom,
  • na swoim stanowisku pracy kieruje się wyłącznie dobrem służby i powierzonymi zadaniami;

  PROFESJONALIZM - funkcjonariusz postępuje zgodnie z najwyższymi standardami  pełnienia służby. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:

  • rzetelnie i efektywnie wykonuje powierzone zadania,
  • jest zdyscyplinowany,
  • identyfikuje się z celami i misją organizacji,
  • systematycznie podnosi kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
  • przestrzega zasad kultury osobistej, jest zadbany i schludny,
  • stosując środki przymusu bezpośredniego i używając broni palnej zachowuje szczególną rozwagę i przestrzega praw człowieka,
  • pamięta, że noszenie munduru obliguje do godnego zachowania w służbie i poza nią;

  GODNOŚĆ – funkcjonariusz  szanuje godność ludzką oraz przestrzega i chroni prawa każdego człowieka. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:

  • szanuje każdego człowieka,
  • wystrzega się wszelkich uprzedzeń,
  • dba o zachowanie neutralności politycznej,
  • w czasie służby i poza nią postępuje w sposób budujący prestiż służby i dobre imię funkcjonariuszy;

  WSPÓŁPRACA – funkcjonariusz współdziała w organizacji przy realizacji zadań i osiąganiu celów.  Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:

  • angażuje się w pracę zespołową,
  • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów organizacji,
  • dzieli się wiedzą i doświadczeniem,
  • szanuje odmienne zdania i opinie współpracowników,
  • przyjmuje odpowiedzialność za wyniki pracy własnej, zespołu zadaniowego i współpracowników,
  • dba o relacje i dobrą atmosferę w trakcie realizacji zadań;

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ – funkcjonariusz podejmuje decyzje mając świadomość konsekwencji własnego działania lub zaniechania. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:

  • należycie wypełnia obowiązki,
  • bierze pod uwagę konsekwencje swoich decyzji, działań i zaniechań;

  BEZSTRONNOŚĆ – wykonując obowiązki służbowe funkcjonariusz jednakowo traktuje podmioty w tej samej sytuacji prawnej. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:

  • zachowuje obiektywizm,
  • nie ulega naciskom, nie kieruje się preferencjami oraz osobistymi przekonaniami,
  • nie dopuszcza do konfliktu interesów, nie daje podstaw do podejrzeń o stronniczość lub interesowność.